Skip to content

Piątek w 2. tygodniu Adwentu

December 13, 2013

W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim (Iz 29,18.19).

W imieniu + Jezusa. Amen. Bóg wybrał głuchych aby usłyszeli Jego obietnice i to skutkuje! Jest to kompletnie nielogiczne i autodestrukcyjne dla bezbożnych. Ale tak działa Bóg. „Słuchajcie, wy głusi!” (Iz 42,18), „Słuchajże tego, ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie” (Jr 5,21). Bóg posyła proroków i głoszących Słowo, aby powiedzieć „Słuchaj, głuchy”, a następnie ukazać, że to co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Niego.

Tak jak powódź w czasach Noego ogarnęła cały świat, tak też i straszny Sąd Boży rozprzestrzenia się po całym świecie. Jego Sąd Ostateczny nadciąga ogłaszając, że nie tylko słuchający Go są głusi, ale są głusi bo są martwi. Dlatego też chrześcijańskie zwiastowanie jest głupstwem. Bóg posyła głosicieli Swego Słowa, do głuchych ludzi, którzy nie mogą słyszeć ich słów, bo nie można być bardziej głuchym niż martwym. Kiedy jesteśmy głusi, ślepi i martwi, bez właściwej relacji z Bogiem, On posyła ludzi zwiastujących proste słowa: „twoje grzechy są odpuszczone”. W tym momencie Boże słowa czynią to czego nie są w stanie uczynić ludzkie słowa. Głusi słyszą, a umarli zmartwychwstają. Bo Ten, który przeszedł przez ciemność śmierci, poprzez przekleństwo i opuszczenie Ojca, zmartwychwstał dnia trzeciego i otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi, ma dla ciebie Słowa życia.

Oto właśnie radość Pańska, z której się cieszymy. Chrystus przyszedł do nas, gdy byliśmy jeszcze głusi, ślepi, w śmierci grzechu, przemawiał do nas Swoim Słowem, przelał nad nami Swoją wodę, aby ożywić nasze martwe ciała i powołać do życia rzeczy nieistniejące (por. Rz 4,17). A przez Świętego Izraelskiego, Bóg wylewa Swą miłość na grzeszników i uwalnia ich poprzez podniesienie z martwych ich ciał do nowego życia w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: